Dịch vụ

home_surveyor_list2

Tư vấn xây dựng: Giao thông, Dân dụng, Thủy lợi...

Tư vấn quản lý dự án. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Thẩm tra thiết kế dự toán. Giám sát thi công. Lập dự án đầu tư. Lập Thiết kế - Dự toán. Lập hồ sơ quyết toán.
home_surveyor_list4

Đánh giá dự án đầu tư

Lập và đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật...
home_surveyor_list3

Tư vấn thuế

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc xác định các phương cách áp dụng các chính sách miễn thuế/giảm thuế/ân hạn thuế
home_surveyor_list6

Tư vấn tài chính

Chúng tôi tư vấn và đưa ra các giải pháp cho cấu trúc hệ thống lương thưởng hiệu quả về mặt thuế và tư vấn về các vấn đề di chuyển lao động quốc tế.