Khách hàng

Stt Chủ đầu tư Nội dung công việc chủ yếu
1. Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông Tỉnh Hậu Giang Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
2. Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Tỉnh Đăk Nông Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
3. Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Tỉnh Đăk Nông Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
4. Phòng Quản lý đô thị Tp.Vĩnh Long Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
5. Công ty TNHH B.O.T Cần Thơ – Phụng Hiệp Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
6. Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông Tỉnh Hậu Giang Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
7. Phòng QLĐT Tp.Vĩnh Long Tư vấn giám sát thi công công trình (tuyến đường số 2)
8. BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông Tư vấn giám sát thi công công trình
9. Ban QLDA – TVXD Công trình giao thông Tư vấn giám sát thi công công trình
10. BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông Tư vấn giám sát thi công công trình