NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Stt Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1. Kiến trúc sư 03
2. Kỹ sư xây dựng dân dụng – công nghiệp 07
3. Kỹ sư xây dựng cầu – đường 06
4. Kỹ sư xây dựng thủy lợi 02
5. Kỹ sư điện 02
6. Kỹ sư điện – điện tử 01
7. Kỹ sư nước 01
8. Kỹ sư môi trường 01
9. Cao đẳng, trung cấp xây dựng 03